torsdag 2 maj 2013

Kurs- och ämnesinnehåll 2013/14


Kursinnehåll
·          Personlig Tränare
Anatomi och arbetsfysiologi
Träningslära
Funktionsanalys
Dysfunktion i rörelseapparaten
Fysiska tester
Individuella träningsprogram
Doping
Samtalsmetodik

·            Kostrådgivare
Du får grundläggande kunskaper i näringslära.               
Kost och näringsrekommendationer för olika målgrupper.
Kost och näringsberäkningar via kostdataprogram.
Kosten ur ett helhetsperspektiv när det gäller hälsa, miljö och prestation.
Samtalsmetodik – nycklar för att kunna ge råd till livsstilsförändringar inom mat och hälsa.
Praktisk matlagning.
Örtkunskap - vad naturen har att ge.
Matkultur under årtusenden- från stenåldern till dagens mattrender.

·         Kultur och hälsa
Vi vill att kultur ska genomsyra utbildningen i det pedagogiska arbetet, men även genom att praktiskt utöva olika kulturella uttryck.
Det finns idag forskning som bekräftar att kultur är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. Sång och musik – dans och drama – design - färg och form – skrivande och berättande.

·         Hälsopedagogik
Här får Du kunskaper kring olika teorier om hälsa och hälsopedagogik. Vi jobbar med litteraturen Hälsans mysterium/KASAM; Aron Antonovskys salutogena teorier kring hälsa, och Motivation till motion; Johan Faskungers hälsovägledning steg för steg.
Vår hälsa påverkas av vad? Du får möjlighet att fördjupa dig i hur det hälsopromotiva arbetet kan se ut på olika systemnivåer, som individ (hur jobbar t.ex. en personlig tränare?), på organisationsnivå (hur organiserar ett företag sitt hälsoarbete?) och slutligen på kommunal nivå (vilken form av folkhälsoarbete har din kommun valt?).
Vi studerar vad det är som gör att en individ lyckas med sin livsstilsförändring. Olika stadier som vi tar oss igenom för att få till en förändring, olika metoder som du kan använda dig av för att coacha en individ genom förändringsarbetet för att du som coach ska få kunskaper om helheten kring hälsobegreppet.

·         Träningsformer
Du får i utbildningen teoretiska och praktiska kunskaper om de trender som gäller kring olika tränings- och motionsformer, exempelvis Pilates, Thai Chi, Combat, Boxing, Core, Street Dance, Body Balanc, Body Power, Afro Power, Body pump. Aqua, Cirkel fys, flex 30, Jympa, TC 55, body Jam, Step, Cxworx.

·         Mindfulness och stresshantering
Hur ser det ut i dagens samhälle? Stress är en av de vanligaste orsakerna till de folkhälsosjukdomar som breder ut sig idag. Du får lära dig mekanismerna i stress, vad som händer i kroppen, varningssignaler, hur du hanterar stress och hur du kan minska den.

Du får som coach tillgång till en verktygslåda i stresshantering bl.a. Mindfulness. Det är en metod där du tränar dig i medveten närvaro, att vara här och nu med alla sinnen utan att värdera, bara uppmärksamma. Genom att leva här och nu motverkar du oro och stress. Du får själv genomgå ett Mindfulness program för att få en egen upplevelse av metoden. Du får också lära dig att leda och använda Mindfulness inom stresshantering.
  •          Utepedagogik
  • Du får kunskaper om naturens och friluftslivets läkande förmåga i det hälsofrämjande arbetet.
Vi lär oss friluftsliv i Höga Kusten området, med vandringar, paddling i åar och skärgård, klättring i berg och ned i grottor.
Skidåkning, långfärdsskridskor på vintern.
·         Hälsoprojekt

Under utbildningen ska Du tillsammans med kamraterna på kursen genomföra hälsoprojekt för olika målgrupper både på folkhögskolan och ute i samhället..

Träning av enskild rådgivning med samtalsmetodik.

På det viset omsätts allt Du lär dig under året i verkliga uppdrag som vi tillsammans kan ta lärdomar av inför ditt framtida arbete som Hälso- och friskvårdscoach.

Ämnesinnehåll
Beteendevetenskap
Anatomi
Folkhälsa
Kost och näringslära
Träningslära
Fysiologi
Ledarskap
Rörelseanalys
Kultur och hälsa
Utepedagogik - Natur/friluftsliv
Hälsopedagogik - samtalsmetodik
Arrangemang och Projektkunskap
Praktik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar